Huisregels

Laco Huisregels v5/08-2021

Bezoekers van Laco:

 • worden geacht zich aan deze huisregels te houden.
 • worden geacht de accommodatie bij sluitingstijd direct te verlaten.
 • volgen de aanwijzingen van het Laco-personeel prompt en stipt op.
 • geven binnen de accommodatie niet aan andere bezoekers een cursus, onderwijs of advies (tegen betaling) in de meest ruime zin van het woord.
 • gebruiken de accommodatie zonder hinder voor anderen te veroorzaken.
 • kunnen uitsluitend goederen en diensten afnemen door een digitale betaling, pin, contactloos etc te verrichten.

Voor de bezoekers van Laco geldt dat:

 • het bezoek aan de Laco-accommodatie geheel voor eigen risico is.
 • Laco geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor incidenten, ontvreemding van of beschadiging aan eigendommen van bezoekers.
 • ze aansprakelijk worden gesteld als ze schade toebrengen aan eigendommen van Laco.

Toegang:

Bezoekers van Laco:

 • zijn in het bezit van een geldig toegangsbewijs.
 • tonen het toegangsbewijs, dat strikt persoonlijk is, op verzoek van het Laco-personeel. Bij misbruik wordt het toegangsbewijs ingenomen zonder recht op terugbetaling en treedt automatisch royement op.
 • kunnen op basis van de wet identificatieplicht verplicht worden een ID-bewijs te tonen voordat ze toegang tot de accommodatie krijgen.
 • kopen na het verlaten van de Laco-accommodatie opnieuw een toegangsbewijs om de accommodatie weer te betreden.
 • betreden de sportruimten alleen in sportkleding. De gedragen kleding is representatief voor waar het voor gebruikt wordt.
 • nemen geen huisdieren mee naar de accommodatie of het buitenzwembad. Voor hulphonden kunnen in overleg met de vestigingsmanager speciale afspraken worden gemaakt.

Bezoekers van Laco:

 • bergen hun kleding op in de daarvoor bestemde kluisjes bij de kleedruimten dan wel in de kleedruimten (op de daarvoor bestemde haken). Bij geopend buitenzwembad kan kleding mee naar ligweide worden genomen.
 • laten waardevolle goederen thuis. Goederen kunnen niet bij Laco of aan personeel van Laco in bewaring worden gegeven.
 • zijn ervan op de hoogte dat Laco-personeel bevoegd is om onbeheerde kleding en/of andere spullen uit de kluisjes en/of kleedruimten en/of elders in de accommodatie weg te halen.
 • nemen hun kinderen mee naar de herenkleedkamer als zijzelf man zijn en naar de dameskleedkamer als zij vrouw zijn. De sekse van de ouder/verzorger bepaalt de kleedkamer waar de kinderen zich omkleden.
 • dragen om hygiënische redenen geen (buiten-)schoenen verder dan de kleedruimten. Badslippers zijn wel toegestaan, alsmede sportschoenen die alleen indoor worden gebruikt.
 • gebruiken uitsluitend zeep en/of shampoo in de doucheruimte(n).
 • zijn om hygiënische redenen verplicht om een handdoek te gebruiken in bepaalde omstandigheden, zoals in de saunacabine en in de fitnessruimte.

Bezoekers van Laco:

 • gebruiken de materialen van de accommodatie uitsluitend waar ze voor bedoeld zijn en laten alles na gebruik netjes en schoon achter.
 • is niet toegestaan een warming-up te doen en/of ballen te gebruiken in gangen of kleedruimten.
 • gebruiken geen hars, magnesium, krijt of soortgelijke stoffen, behalve onder specifieke voorwaarden en na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van

Bezoekers van Laco

 • schaatsen linksom (tegen de richting van de klok in). Het is ten strengste verboden in tegengestelde richting te
 • die hardrijders en stayers zijn, gebruiken op de 400-meterijsbaan de binnenbaan.
 • betreden niet het binnenterrein (grasveld) van de buitenijsbaan.
 • schaatsen niet op noren in de ijshal, behoudens speciaal daarvoor vrijgestelde uren of tijdens de schaatslessen op daarvoor gereserveerde uren door schaatsverenigingen.
 • hebben recht op goed ijs. Dit wordt beoordeeld door de specialisten van Laco.. Er kunnen daarom dweilpauzes extra worden ingelast of overgeslagen.
 • verlaten het ijs als, gezien de conditie van het ijs, tussentijds gedweild moet worden. De aanwijzingen van Laco worden
 • laten in verband met het risico op blessures geen papier en andere voorwerpen op het ijs achter.
 • maken in overleg gebruik van de bochtbescherming die de accommodatie in haar bezit De ijsbaan wordt normaal gesproken ter beschikking gesteld zonder bochtbescherming.

Bezoekers van Laco:

 • douchen vóór gebruik van het zwembad in de daarvoor aangewezen doucheruimte(n).
 • betreden het zwembad alleen in zwemkleding. Topless zwemmen of zonnebaden is niet toegestaan.
 • mogen alleen in het zwembad duiken vanaf 1,40 meter waterdiepte.
 • hardlopen of rennen niet uit veiligheidsoverwegingen.
 • tot en met 7 jaar hebben alleen toegang tot het zwembad onder verantwoording en begeleiding van een meezwemmende ouder of verzorger met een minimumleeftijd van 18 jaar.
 • die niet of onvoldoende kunnen zwemmen, zijn in alle baden verplicht zwemvleugels of de Krokobill Swimsuit te dragen, die voldoen aan de NEN-EN 13138-1 veiligheidsnorm. Andere drijfmiddelen zijn ook toegestaan, mits deze voldoen aan bovengenoemde norm.
 • die niet of onvoldoende kunnen zwemmen, mogen alleen in die gedeelten van het zwembad komen waar hij/zij kunnen staan met het hoofd en schouders volledig boven water en niet in de diepere gedeelten van het zwembad, tenzij er een volwassene die de zwemkunst machtig is in directe nabijheid is en er voldoende drijfmiddelen worden gedragen.
 • maken alleen gebruik van de glijbanen en wildwaterbaan als de waterstroom in werking is. Het staan, springen, lopen en meevoeren van voorwerpen op de glijbanen en wildwaterbaan, is uit veiligheidsoverwegingen absoluut niet toegestaan. Laco is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan badkleding als gevolg van het gebruik van de glijbanen.
 • nemen zelf geen drijfmiddelen zoals luchtbedden, bootjes, harde ballen en tennisballen mee in het zwembad.
 • dienen er rekening mee te houden dat Laco gerechtigd is om het buitenzwembad, naar oordeel van Laco, bij slechte weersomstandigheden (zoals onweer) te sluiten c.q. gesloten te houden.

Bezoekers van Laco:

 • komen niet met gewone schoenen op de banen.
 • nuttigen geen drank en etenswaar op de banen.
 • wachten bij de balteruggave tot bal geheel uit de machine is.
 • wachten met gooien van de bal tot de baan gereed is.
 • begeven zich tijdens het gooien door iemand anders niet bij de baan en houden gepaste afstand.

Bezoekers van KidsPlaza:

 • mogen alleen komen spelen onder toezicht en begeleiding van een ouder of verzorger met een leeftijd van 18 jaar of ouder.
 • gebruiken de speeltoestellen niet als zij 13 jaar of ouder zijn.
 • weten dat de peuterzone is bestemd voor kinderen tot en met 4 jaar.
 • volgen de aangegeven instructies/regels op die behoren bij de diverse speeltoestellen.
 • dragen te allen tijde sokken wanneer zij de speeltoestellen betreden.
 • dragen geen schmink wanneer zij de speeltoestellen betreden.
 • verwijderen scherpe voorwerpen van kleding en verwijderen sierraden van spelende kinderen.
 • gebruiken de glijbaan zittend en alleen.
 • gaan niet met meer dan 1 persoon tegelijk op de trampoline(s)
 • nuttigen etenswaren en dranken alleen aan de daarvoor bestemde tafels in het horeca gedeelte.
 • krijgen geen alcoholische dranken geserveerd wanneer zij jonger dan 18 jaar zijn.
 • houden openbare ruimten schoon en melden eventuele gebreken.
 • deponeren zelf hun afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • melden een sanitair ongelukje bij het personeel.

Bezoekers van Laco:

 • nemen geen glaswerk, thermosflessen, koelboxen, eigen drank en etenswaren mee naar de accommodatie. Bij de accommodatie zijn diverse consumpties en snacks te verkrijgen.
 • kunnen in geval van twijfel onderworpen worden aan een tassencontrole. Indien geen medewerking wordt verleend zal er geen toegang tot de accommodatie worden verkregen c.q. zal de accommodatie moeten worden verlaten.
 • nemen geen glaswerk en ander breekbaar materiaal mee naar een andere ruimte dan de ruimte die is bestemd voor horeca.
 • roken niet in de accommodaties. Dit geldt ook voor de waterpijp en E-sigaret. Roken is slechts toegestaan buiten de accommodatie, waar geen ‘verboden te roken’-zones zijn.

Bezoekers van Laco:

 • houden zich verre van ongewenste intimiteiten.
 • openen nooduitgangen uitsluitend in geval van nood. Misbruik van nooduitgangen en brandmelders wordt bestraft; de kosten van de gealarmeerde hulpdiensten worden verhaald op de dader.
 • spreken het Laco-personeel aan in geval van calamiteiten. Op diverse plaatsen binnen de accommodatie zijn verbandtrommels aanwezig.
 • die een ziekte of handicap hebben waarvoor extra toezicht of begeleiding nodig is, zijn verplicht dit vooraf te melden aan het Laco-personeel dat belast is met het houden van toezicht/begeleiding.
 • zijn zich ervan bewust dat er gebruik gemaakt wordt van camera’s om op meerdere plekken toezicht te houden. Bij incidenten kunnen deze als ondersteunend materiaal worden gebruikt en aan politie en justitie worden
 • weten dat foto- en/of videoapparatuur, waarmee uitsluitend eigen bekenden mogen worden vastgelegd, alleen met instemming van Laco-personeel gebruikt mag worden. Bij onrechtmatig gebruik kan foto- of videoapparatuur tijdelijk worden ingenomen door het Laco-personeel.
 • nemen geen voorwerpen mee die lichamelijk letsel toe kunnen brengen zoals steekwapens, injectiespuiten (m.u.v. medisch noodzakelijke spuiten, zoals epipen of insulinespuit) en drugs.
 • zijn zich ervan bewust dat bij te grote drukte in de accommodatie Laco gerechtigd is het aantal bezoekers te beperken. Laco behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen en/of de accommodatie geheel of gedeeltelijk te sluiten.
 • waarschuwen onmiddellijk het personeel of slaan de dichtstbijzijnde handbrandmelder in bij constatering van rook of brand. Bij de receptie van de accommodatie ligt een bedrijfsnoodplan.
 • parkeren hun voertuig zodanig dat anderen daar geen overlast van ondervinden of de veiligheid in het geding komt, anders is het risico dat het voertuig wordt verwijderd.

Wanneer de bezoekers van Laco:

 • de instructies/aanwijzingen van het Laco-personeel niet opvolgen.
 • een gevaar vormen voor de volksgezondheid, zulks ter beoordeling van Laco.
 • onder kennelijke invloed van alcohol en/of drugs verkeren.
 • blijk geven van strafbaar, gevaarlijk, hinderlijk en/of onhygiënisch gedrag.

Start a Conversation

Hi! Click one of our member below to chat on Whatsapp

Support – Anne

Support – Anne

Anne

online