recreatief zwemmen

Deelnemersvoorwaarden

Hieronder vind je de voorwaarden voor het membership van Laco. Deze voorwaarden zijn geldig per 1 januari 2015.

 

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

1.1

Deze deelnemersvoorwaarden (hierna te noemen: ‘de voorwaarden’) zijn van toepassing op de deelnemersovereenkomst. Onder ‘deelnemer’ wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die voor zichzelf, dan wel voor iemand die daartoe zelf niet bevoegd is, de deelnemersovereenkomst heeft ingevuld c.q. ondertekend. Onder ‘Laco’ wordt verstaan: de contractspartij uit de deelnemersovereenkomst. Uit deze voorwaarden voortvloeiende bevoegdheden van Laco komen eveneens toe aan de medewerkers van elke Laco-accommodatie.

1.2

Naast deze voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven, aanvullende (actie)voorwaarden van toepassing zijn. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

1.3

Van het in deze voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

 

ARTIKEL 2 – VERPLICHTINGEN EN RECHTEN VAN DE DEELNEMER

2.1

De deelnemer is verplicht de huisregels die voor de accommodatie gelden na te leven. De huisregels hangen op diverse plaatsen in de accommodatie. Met ‘accommodatie’ wordt de vestiging van Laco bedoeld waar de deelnemer zich inschrijft.

2.2

De deelnemer dient de aanwijzingen van Laco steeds op te volgen.

2.3

Aan de deelnemer wordt eenmalig kosteloos een Laco-pas van de betreffende accommodatie verschaft, die tijdens elk bezoek door de deelnemer ter registratie en controle door de paslezer gehaald dient te worden. Heeft de deelnemer geen Laco-pas, dan dient de deelnemer in het bezit te zijn van een ander geldig toegangsbewijs. Zonder geldig toegangsbewijs kan de deelnemer geen gebruik maken van de faciliteiten van de accommodatie.

2.4

De Laco-pas is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

2.5

Bij verlies, beschadiging of diefstal van de Laco-pas ontvangt deelnemer na betaling van de administratiekosten een nieuwe Laco-pas.

2.6

Op verzoek van Laco dient de deelnemer zich te legitimeren. Indien de deelnemer weigert zijn of haar legitimatiebewijs te tonen, is Laco gerechtigd de deelnemer de toegang tot de accommodatie te ontzeggen.

 

ARTIKEL 3 – VERPLICHTINGEN EN RECHTEN VAN LACO

3.1

Laco behoudt zich het recht voor de accommodatie tijdelijk vrij te maken in onder andere de volgende situaties:
– het plaatsvinden van (inter)nationale/stedelijke (sport)evenementen in de accommodatie;
– noodzakelijke wijzigingen/werkzaamheden aan de accommodatie;
– het algemeen belang.

3.2

De openingstijden van de accommodatie worden door Laco vastgesteld en kunnen nimmer tot een aanspraak op restitutie van de contributie leiden. Laco kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. Laco zal de voorgenomen wijzigingen minimaal vier weken van tevoren op genoegzame wijze aankondigen.

3.3

Bij wijzigingen, zoals bedoeld in artikel 3.2 ten nadele van de deelnemer heeft de deelnemer gedurende vier weken na de aankondiging het recht om de overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt de vooruitbetaalde contributie terugbetaald.

3.4

Laco is gerechtigd de kosten van onderhoud en herstel, die gemaakt worden als gevolg van het oneigenlijk gebruik van de accommodatie door de deelnemer, op de deelnemer te verhalen.

3.5

Laco heeft steeds vrije toegang tot alle ruimtes van de accommodatie en de daarbij horende ruimten en zij is gerechtigd maatregelen te treffen, welke zij in het belang van een goed en ordelijk gebruik van de accommodatie noodzakelijk acht.

 

ARTIKEL 4 – CONTRIBUTIE EN BETALING

4.1

De deelnemer dient de op grond van de deelnemersovereenkomst verschuldigde contributie te voldoen op de wijze zoals in de deelnemersovereenkomst is beschreven.

4.2

Indien betaling plaatsvindt middels automatische incasso, dan zal deze maandelijks worden uitgevoerd. De deelnemer dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op zijn bank- of girorekening. Indien, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet door Laco kan worden geïncasseerd, wordt er door Laco aan de deelnemer € 5,00 aan storno- c.q. administratiekosten in rekening gebracht indien de deelnemer niet uiteindelijk, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.5, aan zijn of haar betalingsverplichting voldoet.

4.3

De deelnemer blijft de contributie verschuldigd indien hij of zij om welke reden dan ook een of meerdere keren niet deelneemt aan de in de deelnemersovereenkomst aangegeven activiteit, tenzij Laco de deelnemer schriftelijk uit zijn of haar betalingsverplichting ontheft.

4.4

De hoogte van de contributie geldt, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een jaar, maar kan tussentijds jaarlijks worden aangepast.

4.5

Indien de deelnemer niet tijdig aan zijn of haar betalingsverplichting voldoet, dan is hij of zij in verzuim. Laco biedt de deelnemer schriftelijk nog twee weken de gelegenheid om alsnog de betalingsverplichting na te komen. Indien na ommekomst van deze termijn niet wordt betaald, ontbindt Laco de overeenkomst en wordt de contributie direct geheel opeisbaar.

4.6

Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Laco voorts gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is Laco bevoegd om de deelnemer de toegang tot de accommodatie te weigeren.

 

ARTIKEL 5 – AANSPRAKELIJKHEID

5.1

Laco is nimmer aansprakelijk voor schade die de deelnemer lijdt gedurende de deelname aan de activiteit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Laco.

5.2

Indien Laco aansprakelijk is, dan is haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag en de gevallen waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Laco uitkeert.

5.3

Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Laco niet tot uitkering overgaat, dan is Laco jegens de deelnemer nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het bedrag van de ter zake van de deelnemersovereenkomst door de deelnemer verschuldigde contributie gedurende een jaar.

5.4

Laco kan in ieder geval nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die de deelnemer door verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van zaken lijdt of voor schade die het gevolg is van het staken van een sportactiviteit of evenement of die het gevolg is van het verbieden van een bepaalde sportactiviteit of evenement door Laco.

5.5

De deelnemer is jegens Laco aansprakelijk voor alle schade die tijdens het gebruik van de accommodatie door zijn of haar toedoen wordt veroorzaakt.

5.6

De deelnemer vrijwaart Laco hierbij voor aanspraken van derden, die het gevolg zijn van een doen of laten van de deelnemer.

 

ARTIKEL 6 – BEËINDIGING DEELNEMERSOVEREENKOMST

6.1

De deelnemersovereenkomst is aangegaan voor de periode zoals overeengekomen op het inschrijfformulier en wordt na die periode stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd. De deelnemer is na afloop van de eerste contractperiode gerechtigd om de overeenkomst tussentijds op te zeggen, met inachtneming van een opzeggingsperiode van een maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden per brief of door het invullen van een opzegformulier welke verkrijgbaar is bij de receptie.

6.2

Indien de deelnemer gebruikmaakt van de activiteit zwemles, dan is het vorenstaande lid niet van toepassing, maar eindigt de overeenkomst op het moment dat de deelnemer zijn of haar diploma heeft behaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3

Indien de deelnemer een contant-abonnement heeft, eindigt de deelnemersovereenkomst van rechtswege na de periode zoals overeengekomen op het inschrijfformulier. De deelnemersovereenkomst kan kosteloos opnieuw aangegaan worden binnen een maand nadat de deelnemersovereenkomst is geëindigd. Indien de deelnemersovereenkomst na een maand na afloop van de vorige deelnemersovereenkomst wordt aangegaan, is de deelnemer inschrijfgeld aan Laco verschuldigd.

6.4

Tussentijdse opzegging door de deelnemer is mogelijk indien hij of zij een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de deelnemer niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de door Laco aangeboden activiteiten. Als een andere vestiging van Laco met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.

6.5

De deelnemer kan de deelnemersovereenkomst niet voor het einde van de eerste contractperiode opzeggen tenzij in geval van bijzondere omstandigheden, zoals ernstige ziekte of het overlijden van deelnemer. Laco bepaalt of er in een bepaald geval sprake is van bijzondere omstandigheden en kan bij de beoordeling bijvoorbeeld een medische verklaring verlangen.

6.6

Indien de deelnemer niet opvolgt hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, is Laco gerechtigd hem de verdere toegang tot al haar accommodaties te weigeren en deze en iedere andere overeenkomst die zij met deelnemer heeft gesloten per direct op te schorten of te ontbinden. De deelnemer blijft alsdan de gehele contributie voor de contractperiode verschuldigd, welk bedrag dan direct geheel opeisbaar wordt.

6.7

Indien de deelnemer gebruikmaakt van een buitenbadabonnement, dan is het vorenstaande lid niet van toepassing, maar eindigt de overeenkomst van rechtswege na de periode zoals overeengekomen op het inschrijfformulier.

 

ARTIKEL 7 – REGELS VAN HUISHOUDELIJKE AARD

7.1

Het is eenieder verboden de doucheruimten, het zwembad of de sportvloer met straatschoeisel te betreden.

7.2

Bij gebruik van de kleedcabines en/of groepskleedkamers dient de kleding op haken te worden gehangen. De haken met kleding moeten daarna op de daartoe bestemde plaatsen worden opgehangen of in de aanwezige lockerkasten worden opgeborgen.

7.3

Eenieder die zich in strijd met de openbare orde en/of zedelijkheid gedraagt, wordt de toegang tot de accommodatie door Laco onmiddellijk ontzegd.

7.4

Het gebruik van de accommodatie dient zodanig te geschieden, dat daardoor geen hinder wordt veroorzaakt aan anderen.

7.5

Eenieder die een bedreiging vormt voor de volksgezondheid, heeft geen toegang tot de accommodatie, zulks ter beoordeling van Laco.

7.6

Het nuttigen van naar de accommodatie meegebrachte etenswaren en/of dranken is in de gehele accommodatie niet toegestaan.

7.7

Het meenemen van glaswerk en ander breekbaar materiaal naar een andere ruimte dan de ruimte die is bestemd voor horeca is verboden.

7.8

In de gehele accommodatie is het niet toegestaan te roken, mits dit op bepaalde plaatsen in de accommodatie uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

ARTIKEL 8 – GEBRUIK (BUITEN)ZWEMBAD

8.1

Vóór het gebruik van het zwembad is douchen verplicht.

8.2

Duiken is alleen toegestaan bij een diepte van het zwembad vanaf twee meter en dan enkel indien dat staat aangegeven.

8.3

Hardlopen in de (zwem)accommodatie is niet toegestaan.

8.4

Het gebruik van spel- en lesmateriaal is niet toegestaan, tenzij met toestemming van Laco.

8.5

Het zwembad en de bijbehorende kleedlokalen mogen niet in zwemtenue worden verlaten.

8.6

Deelnemers jonger dan 12 jaar en/of deelnemers tot 18 jaar zonder zwemdiploma hebben slechts toegang tot het zwembad onder begeleiding van een deelnemer ouder dan 18 jaar.

8.7

Deelnemers jonger dan 12 jaar zonder zwemdiploma zijn verplicht zwemvleugels of andere drijfmiddelen te dragen. Deelnemers vanaf 12 jaar die niet in het bezit van een zwemdiploma zijn en/of niet kunnen zwemmen, dienen dit bij het betreden van de zwemaccommodatie aan Laco door te geven. Zij dienen de instructies van Laco op te volgen.

8.8

De openingstijden van het buitenbad worden vastgesteld door de Laco accommodatie. De accommodatie kan tijdens de officiële zon- en (bijzondere) feestdagen gesloten zijn. Het buitenbad wordt vervroegd gesloten of niet geopend wanneer slechte weersomstandigheden daartoe aanleiding geven. Alleen gedurende de zomervakantie van het basisonderwijs mag de deelnemer met een geldig Laco buitenbadabonnement buiten én binnen zwemmen tijdens de openingstijden van verschillende Laco zwembaden. De zomervakantie van het basisonderwijs en de openingstijden kunnen per Laco accommodatie verschillen. Indien de deelnemer om welke reden dan ook geen gebruik van het buitenbad kan c.q. mag maken, komt dit volledig voor rekening en risico van de deelnemer. Betaalde contributie of toegangsbewijzen worden door Laco dus nimmer terugbetaald.

8.9

Voor zover de deelnemersovereenkomst betrekking heeft op de deelnemer van het Laco buitenbad, geldt deze overeenkomst steeds voor een vooraf nader overeengekomen aantal keren dat de deelnemer gebruik mag maken van het/de buitenbad(en).

 

ARTIKEL 9 – GEBRUIK IJSBAAN

9.1

De schaatsrichting is linksom (tegen de richting van de klok in). Het is verboden in tegengestelde richting te schaatsen.

9.2

Hardrijders en stayers op de 400-meter ijsbaan dienen de binnenbaan te gebruiken.

9.3

Het binnenterrein (grasveld) van de buitenijsbaan mag niet worden betreden.

9.4

Het schaatsen op noren is niet toegestaan in de ijshal, behoudens speciaal daarvoor vrijgestelde uren of tijdens de schaatslessen die op daarvoor gereserveerde uren door schaatsverenigingen verzorgd worden.

9.5

Eenieder heeft recht op goed ijs, dit ter beoordeling van Laco. Daarom kunnen extra dweilpauzes worden ingelast en kunnen dweilpauzes worden overgeslagen.

9.6

Indien er in verband met de toestand van het ijs tussentijds gedweild moet worden, dient het ijs te worden verlaten en dienen de aanwijzingen van Laco te worden opgevolgd.

9.7

In verband met het risico voor blessures is het ten strengste verboden papier en andere voorwerpen op het ijs te gooien/achter te laten.

 

ARTIKEL 10 – GESCHILLEN

10.1

Alle geschillen die voortvloeien uit een deelnemersovereenkomst en/of de onderhavige en/of aanvullende voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch.

10.2

Op de deelnemersovereenkomst en/of de onderhavige en/of aanvullende voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.