Deelnemersvoorwaarden

v7-08-2021

1.1

Deze deelnemersvoorwaarden (‘de voorwaarden’) zijn van toepassing op de op de voorzijde afgedrukte deelnemersovereenkomst. Onder deelnemer wordt verstaan iedere natuurlijke persoon die voor zichzelf dan wel voor iemand die daartoe zelf niet bevoegd is, de deelnemersovereenkomst heeft ondertekend. Onder ‘Laco’ wordt verstaan de contractpartij uit de deelnemersovereenkomst. De uit deze voorwaarden voortvloeiende bevoegdheden van Laco, komen eveneens toe aan de medewerkers van Laco in de accommodatie.

1.2

Naast deze voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven, aanvullende (actie)voorwaarden van Laco van toepassing zijn. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

1.3

Van het in deze voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.1

De deelnemer is verplicht de huisregels, die voor de accommodatie gelden, na te leven.

De huisregels  zijn beschikbaar bij de receptie en te lezen op de website van Laco (www.laco.eu). Met accommodatie wordt de vestiging van Laco bedoeld waar de deelnemer zich inschrijft.

2.2

De Deelnemer dient zich stipt aan de Laco huisregels te houden. Als de Deelnemer dat ten onrechte nalaat en de toegang wordt de Deelnemer vervolgens ontzegd, is de Deelnemer aan Laco een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 250,– per geval. Daarnaast is de Deelnemer verplicht om de volledige schade te vergoeden die Laco lijdt als gevolg van het feit dat de Deelnemer één of meer huisregels overtreedt.

2.3

Aan de deelnemer wordt eenmalig kosteloos een Laco-bewijs van de betreffende accommodatie verschaft, die tijdens elk bezoek door de deelnemer ter registratie en controle door de paslezer gehaald dient te worden dan wel dient de deelnemer in het bezit te zijn van een ander geldig toegangsbewijs. Zonder geldig toegangsbewijs kan de deelnemer geen gebruik maken van de faciliteiten van de accommodatie.

2.4

Het Laco-bewijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

2.5

Bij verlies, beschadiging of diefstal van het Laco-bewijs ontvangt de deelnemer na betaling van de administratiekosten een nieuw Laco-bewijs.

2.6

Op verzoek van Laco dient de deelnemer zich te legitimeren. Indien de deelnemer weigert zijn legitimatiebewijs te tonen, is Laco gerechtigd de deelnemer de toegang tot de accommodatie te ontzeggen.

2.7

Het recht op deelname aan de activiteiten kunnen door de deelnemer niet worden overgedragen aan een derde.

2.8

Het Laco-bewijs kan voor consumpties in de horecaruimte van de accommodatie worden gebruikt als betaalmiddel. Op het Laco-bewijs kan immers tegoeden worden gestort. Het Laco-bewijs blijft, mits er sprake is van voldoende tegoed op het Laco-bewijs ook aan het einde van de deelnemersovereenkomst als betaalmiddel in de accommodatie geldig. In geen geval zal Laco het tegoed op het Laco-bewijs aan de (oud)deelnemer retourneren.

3.1

Laco behoudt zich het recht voor de accommodatie tijdelijk vrij te maken in onder andere de volgende situaties:

    • (inter-)nationale/stedelijke (sport)evenementen in de accommodatie
    • noodzakelijke wijzigingen/werkzaamheden aan de accommodatie
    • algemeen belang

3.2

De openingstijden van de accommodatie worden door Laco vastgesteld en kunnen nimmer tot een aanspraak op restitutie van de contributie leiden. Laco kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. Laco zal de voorgenomen wijzigingen binnen een redelijke termijn van tevoren op genoegzame wijze aankondigen.

3.3

Laco is gerechtigd de kosten van onderhoud en herstel, die gemaakt worden als gevolg van het oneigenlijk gebruik van de accommodatie door de deelnemer, volledig op de deelnemer te verhalen.

3.4

Laco heeft steeds vrije toegang tot alle ruimtes van de accommodatie en de daarbij horende ruimten en zij is gerechtigd maatregelen te treffen, welke zij in het belang van een goed en ordelijk gebruik van de accommodatie noodzakelijk acht.

3.5

Laco verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van de deelnemers in verband met het beheer van de relatie met de deelnemer en de uitvoering van de overeenkomst. De persoonsgegevens worden door Laco strikt vertrouwelijk bewaard en alleen gebruikt voor bovengenoemde doeleinden. De deelnemer stemt ermee in dat Laco persoonsgegevens bekend maakt aan haar leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is in het kader van voornoemde doeleinden. De deelnemer kan zelf op elk gewenst tijdstip middels een schriftelijk verzoek aan de directie van Laco aangeven dat de gegevens van de deelnemer uit de bestanden van Laco dienen te worden gewijzigd, aangevuld of verwijderd, zoals aangegeven in het privacystatement van Laco (https://www.laco.eu/over-laco/privacy-statement). Dit privacystatement maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze deelnemersvoorwaarden.

4.1

De deelnemer dient de op grond van de deelnemersovereenkomst verschuldigde contributie te voldoen op de wijze zoals in de deelnemersovereenkomst is beschreven.

4.2

Indien betaling plaatsvindt middels automatische incasso, dan wordt deze maandelijks uitgevoerd. De deelnemer dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op zijn bankrekening. Indien, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet door Laco kan worden geïncasseerd, worden er door Laco aan de deelnemer storno- q. administratiekosten in rekening gebracht indien de deelnemer niet uiteindelijk, overeenkomstig het bepaalde in art. 4.5, aan zijn betalingsverplichting voldoet.

4.3

De deelnemer blijft de contributie verschuldigd indien hij om welke reden dan ook een of meerdere keren niet deelneemt aan de in de deelnemersovereenkomst aangegeven activiteit, tenzij Laco de deelnemer schriftelijk van zijn betalingsverplichting ontheft. Het is niet mogelijk om het recht op deelname aan de activiteiten over te dragen aan een derde.

4.4

De hoogte van de contributie geldt, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een jaar, maar kan tussentijds worden aangepast.

4.5

Indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij in verzuim. Laco biedt de deelnemer schriftelijk nog twee weken de gelegenheid om alsnog de betalingsverplichting na te komen. Indien na afloop van deze termijn niet wordt betaald, ontbindt Laco de overeenkomst en is de deelnemer aan Laco een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan het bedrag aan contributie die de deelnemer had moeten betalen indien de overeenkomst tot de oorspronkelijke looptijd zou zijn doorgelopen.

4.6

Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Laco voorts gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex art. 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is Laco bevoegd om de deelnemer de toegang tot de accommodatie te weigeren.

5.1

Laco is nimmer aansprakelijk voor zaak- of personenschade die deelnemer lijdt in of bij de accommodatie van Laco , tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Laco.

5.2

Indien Laco aansprakelijk is, dan is haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag en de gevallen waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Laco uitkeert.

5.3

Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Laco niet tot uitkering overgaat, dan is Laco jegens de deelnemer nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het bedrag van de ter zake van de deelnemersovereenkomst door de deelnemer verschuldigde contributie gedurende een jaar.

5.4

Laco kan in ieder geval nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die de deelnemer lijdt door verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van zaken of voor schade die het gevolg is van het staken van een sportactiviteit of evenement of die het gevolg is van het verbieden van een bepaalde sportactiviteit of evenement door Laco.

5.5

De deelnemer is jegens Laco aansprakelijk voor alle schade die tijdens het gebruik van de accommodatie door zijn toedoen wordt veroorzaakt.

5.6

De deelnemer vrijwaart Laco hierbij voor aanspraken van derden, die het gevolg zijn van een doen of laten van de deelnemer.

6.1

De deelnemersovereenkomst is aangegaan voor de periode zoals overeengekomen en wordt, behoudens hetgeen in 6.2 van deze voorwaarden is bepaald, na die periode stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd. Deelnemer is na afloop van de eerste contractperiode gerechtigd om de overeenkomst tussentijds op te zeggen. met inachtneming van een opzeggingsperiode  van één maand. Opzegging kan op dezelfde wijze gebeuren als de wijze waarop de overeenkomst is aangegaan. Schriftelijk per brief, door het invullen van een opzegformulier of online indien op deze wijze de overeenkomst tot stand is gekomen.

6.2

Indien de deelnemer gebruikt maakt van de activiteit zwemles, dan is het vorenstaande lid niet van toepassing, maar eindigt de overeenkomst op het moment dat de deelnemer het diploma heeft behaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3

Indien de deelnemer een contant-abonnement heeft, eindigt de deelnemersovereenkomst van rechtswege na de periode zoals overeengekomen op het inschrijfformulier. De deelnemersovereenkomst kan kosteloos opnieuw worden aangegaan binnen een maand nadat de oorspronkelijke looptijd is geëindigd. In dat geval is de deelnemer geen startersbijdrage verschuldigd.

6.4

Tussentijdse opzegging door de deelnemer is mogelijk indien hij een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de deelnemer niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de door Laco aangeboden activiteiten. Als een andere vestiging van Laco met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake. Het oordeel van Laco is te allen tijde hierbij leidend.

6.5

De deelnemer kan de deelnemersovereenkomst niet voor het einde van de eerste contractperiode opzeggen tenzij in geval van bijzondere omstandigheden, zoals ernstige ziekte of het overlijden van de deelnemer. Laco bepaalt of er in een bepaald geval sprake is van bijzondere omstandigheden en kan bij de beoordeling bijvoorbeeld een medische verklaring verlangen.

6.6

Indien de deelnemer hetgeen in deze voorwaarden is bepaald niet opvolgt, dan is Laco gerechtigd hem de verdere toegang tot al haar accommodaties te weigeren en deze en iedere andere overeenkomst die zij met deelnemer heeft gesloten per direct op te schorten of te ontbinden. De deelnemer blijft alsdan de gehele contributie voor de contractperiode verschuldigd, welk bedrag direct geheel opeisbaar wordt.

6.7

Indien Laco als gevolg van een overmacht-situatie niet in de gelegenheid is om de accommodatie ter beschikking te stellen aan de deelnemer, is Laco eenzijdig gerechtigd om de contributie te bevriezen en wordt de verplichting voor de deelnemer om contributie te betalen tijdelijk (gedurende de periode van de overmacht-situatie) opgeschort. De periode van de bevriezing als gevolg van  overmacht wordt aan het einde van de oorspronkelijke looptijd van de deelnemersovereenkomst toegevoegd waarbij de oorspronkelijke looptijd met maximaal drie maanden wordt verlengd.

7.1

De openingstijden van het buitenbad worden vastgesteld door de verantwoordelijken op de Laco-accommodatie. De accommodatie kan tijdens de officiële zon- en (bijzondere) feestdagen gesloten zijn. Het buitenbad wordt vervroegd gesloten of niet geopend wanneer slechte weersomstandigheden daartoe aanleiding geven. Alleen gedurende de zomervakantie van het basisonderwijs mag de deelnemer met een geldig Laco buitenbadabonnement buiten én binnen zwemmen tijdens de openingstijden van de verschillende Laco-zwembaden tot maximaal 18.00 uur (afhankelijk van de lokale situatie). De zomervakantie van het basisonderwijs en de openingstijden kunnen per Laco-accommodatie verschillen. Indien de deelnemer om welke reden dan ook geen gebruik van het buitenbad kan c.q. mag maken, komt dit volledig voor rekening en risico van de deelnemer. Betaalde contributie of toegangsbewijzen worden door Laco nimmer terugbetaald.

7.2

Voor zover de deelnemersovereenkomst betrekking heeft op de deelnemer van het Laco buitenbad, geldt deze overeenkomst steeds voor een vooraf nader overeengekomen aantal keren dat de deelnemer gebruik mag maken van het/de buitenbad(en).

8.1

Alle geschillen die voortvloeien uit een deelnemersovereenkomst en/of de onderhavige en/of aanvullende voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

8.2

Op de deelnemersovereenkomst en/of de onderhavige en/of aanvullende voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Start a Conversation

Hi! Click one of our member below to chat on Whatsapp

Support – Anne

Support – Anne

Anne

online