recreatief zwemmen

Disclaimer

De uitgever

Laco Recreatie B.V.

De webpagina

Elke webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer heeft opgenomen met de bedoeling de disclaimer op deze webpagina te laten gelden.

Gebruik(en)

Onder meer laden, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorsturen, verspreiden, van diensten gebruikmaken en plegen van rechtshandelingen (zoals kopen en huren).

Je/jij

De natuurlijke persoon of de vertegenwoordigde rechtspersoon die de webpagina gebruikt.

De inhoud

Onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten.

Schade

Directe of indirecte schade van welke aard dan ook, zoals verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

 

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken, stem je in met deze disclaimer.

1.

De uitgever spant zich ervoor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

2.

De uitgever biedt de inhoud van de webpagina aan in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, de geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en bestemd voor particulier gebruik.

3.

De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit – of in enig opzicht verband houdt met – het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid om de webpagina te kunnen bekijken.

4.

De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande waarschuwing. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

5.

Behoudens deze disclaimer is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

6.

Ongeautoriseerd en/of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

7.

Jij bent verantwoordelijk voor alles dat je vanuit de webpagina verzendt.

8.

De uitgever behoudt zich het recht voor om je te verbieden de webpagina te gebruiken en/of gebruik te maken van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden. Aansluitend hierop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

9.

Je zult de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingeschakeld als gevolg van of gerelateerd aan je gebruik van de webpagina, je inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Start a Conversation

Hi! Click one of our member below to chat on Whatsapp

Support – Anne

Support – Anne

Anne

online