Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Cabrio actie 2018

Door aanmelding accepteert de deelnemer de voorwaarden zoals door Laco Nederland BV, te Oirschot zijn vastgelegd. Laco Nederland BV is gerechtigd ieder moment de actie aan te passen of te beëindigen. Faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per Laco accommodatie verschillen.

1 Cabrio actie

 • Actieperiode:

De actie periode is van maandag 11 juni 2018 tot en met zaterdag 30 juni 2018.

 • Actie inhoud:
  • Bij de receptie van alle Laco accommodaties liggen ansichtkaarten met daarop een prijsvraag.
   • Alle Members van Laco kunnen het formulier op de ansichtkaart invullen.
   • De winnaar wint twee weken rijden in een Mazda MX5
    • aangeboden door Van Dorst Mazda Breda.
    • Auto mag alleen binnen Nederland worden gebruikt
    • Auto wordt met een volle tank afgeleverd, overige brandstofkosten zijn voor rekening van de winnaar.
   • De winnaar mag in de periode van 16 juli 2018 tot en met 16 september zelf twee weken uitkiezen waarin hij/zij gebruik wil maken van de Cabrio.

2. Deelname
2.1 De actie is alleen toegankelijk voor Members van Laco
2.2 De actie is alleen toegankelijk voor Members van 18 jaar of ouder die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.
2.3 Van deelname aan de actie zijn uitgesloten: medewerkers van Laco, medewerkers van aan Laco gelieerde ondernemingen, alsmede personen die direct en/of indirect bij de organisatie/realisatie van deze actie betrokken zijn.
2.4 Deelname geschiedt via het antwoorden van een meerkeuzevraag op een fysieke ansichtkaart op de accommodatie.
2.5 Elke Member kan slechts eenmaal aan de actie deelnemen.

3. Vaststellen prijswinnaar
3.1 De winnaar wordt uitgekozen door Laco Nederland BV.
3.2 Deelnemers maken alleen kans als ze de ansichtkaart met daarop de prijsvraag volledig invullen.
3.3 Over de uitslag wordt, behalve het benoemen van de winnaar, niet gecorrespondeerd met de deelnemers.
3.4 Met de winnaar wordt uiterlijk 10 juli 2018 contact opgenomen via e-mail over de gegevens voor het uitreiken van de prijs. Indien een mogelijke winnaar niet voor 14 juli 2018 reageert, gaat de prijs naar een andere, door Laco gekozen, winnaar. Laco Nederland kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor vertraging in het beschikbaar stellen van de prijs.
3.5 De plaats waar de prijs wordt uitgereikt aan de winnaar wordt in overleg met de winnaar besproken. Dit zal in alle gevallen bij een accommodatie van Laco plaats vinden.
3.6 De prijs is persoonlijk en niet aan derden overdraagbaar.
3.7 De prijs is niet inwisselbaar voor geld en kan niet omgeruild worden voor andere producten of diensten.

4. Aansprakelijkheid
4.1 Deelname geschiedt op eigen risico van de deelnemer behoudens dwingend recht.
Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer van de gegevens. Indien de deelnemer onjuiste of onvolledig gegevens verstrekt, waardoor het onder meer onmogelijk is om hem of haar over zijn/haar prijs te informeren of te bezorgen is Laco Nederland daarvoor niet aansprakelijk te houden;
4.2 Laco Nederland BV is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de verstrekte informatie, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Laco Nederland BV.
4.3 Laco Nederland BV is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de actie. Laco Nederland BV draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de actie, de promotie, de toekenning van de prijs de ontvangst en/of het gebruik van de prijs voortvloeien. Laco Nederland is niet verantwoordelijkheid voor incidenten en schade, van welke aard dan ook, die mogelijk ontstaan door of tijdens het genot en/of gebruik van de toegekende prijs hetgeen door de deelnemer door enkele deelname wordt erkend.
4.4 Laco Nederland BV is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Laco Nederland BV is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.
4.5 In geval van overmacht of situaties buiten de invloedsfeer van Laco Nederland gelegen, is het haar toegestaan om de onderhavige wedstrijd te annuleren, in te korten, te verlengen of op te schorten, zonder dat dit voor de deelnemers aanspraak geeft op enige vorm van schadevergoeding. Mededelingen hieromtrent zullen via de website worden gedaan.

5. Algemeen
5.1 Reacties zijn eigendom van Laco Nederland BV. De gegevens van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk bewaard en alleen gebruikt voor Laco doeleinden, waaronder direct marketing. De persoonsgegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt, behalve voor direct marketing. De deelnemer kan zelf op elk gewenst tijdstip middels een schriftelijk verzoek aan de directie van Laco Nederland BV aangeven dat je gegevens uit het bestand van Laco Nederland BV worden verwijderd en/of dat de gegevens niet gebruikt mogen worden voor direct marketing. Laco Nederland BV waarborgt de privacy van de deelnemer conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. Verder verwijst Laco Nederland B.V. naar haar Privacyverklaring die te raadplegen is op de website van Laco, www.laco.eu
5.2 Geen mailings meer ontvangen? U kunt ons te allen tijde kosteloos laten weten geen reclameberichten meer te willen ontvangen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid om u af te melden voor dit soort berichten. Onderaan iedere mailing van Laco staat hiervoor een afmeldlink.
Uitschrijven voor verdere informatie
Mocht de hyperlink onverhoopt niet werken, neemt u dan contact met ons op: Laco Nederland, Postbus 142, 5080 AC Hilvarenbeek of per e-mail: info@laco.eu.

6. Directie Laco Nederland BV
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Laco Nederland BV. Het besluit van de directie is niet voor beroep hervatbaar.

7. Nederlands recht
Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en is de rechtbank Oost-Brabant de bevoegde rechtbank die van mogelijke geschillen kennis kan nemen.

Als één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of een andere overeenkomst met Laco Nederland BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en wordt deze vervangen door een door Laco Nederland BV vastgestelde vergelijkbare bepaling.

8. Intellectueel eigendom
Alle gegevens die worden vermeld op de website http://www.laco.eu zijn auteursrechtelijk beschermd. Het verspreiden of reproduceren van deze gegevens is niet toegestaan.

9. Klachten
9.1 Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaart de deelnemer in te stemmen met het onderhavige reglement. Het reglement is te raadplegen op deze website.
9.2 Klachten kunnen binnen een termijn van 3 (drie) maanden na de sluitingsdatum van de wedstrijd doorgegeven aan Laco Nederland op het navolgende (e-mail)adres of telefoonnummer: info@laco.eu
9.3 De klachten zullen binnen 4 weken worden behandeld. Indien de klacht naar het oordeel van de klager niet naar behoren is afgedaan kan de klager zich wenden tot de Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag.
9.4 Deze wedstrijd wordt georganiseerd volgens de richtlijnen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014

 

Actievoorwaarden Zomerabonnement 2018

Door aanmelding accepteert de deelnemer de voorwaarden zoals door Laco Nederland BV, te Oirschot zijn vastgelegd. Laco Nederland BV is gerechtigd ieder moment de actie aan te passen of te beëindigen. Faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per Laco accommodatie verschillen.

Zomerabonnement

 • Actieperiode:

De actie periode is van maandag 14 mei tot en met donderdag 14 juni 2018.

 • Actie inhoud:
  • 3 aaneengesloten maanden sporten voor maar €99,-
   • Het zomerabonnement gaat in op de door jouw gewenste dag;
   • Sporten met het zomerabonnement kan in de periode van 15 mei tot en met 30 september 2018.
   • De uiterlijke startdatum om gebruik te maken van het zomerabonnement is zaterdag 30 juni 2018.
  • Gedurende de actieperiode betaal je geen instapgeld t.w.v. € 27,50
 • Actie verkoop:

Het abonnement is zowel online als aan de receptie te koop.

Voorwaarden zomerabonnement

 1. Na betaling van het zomerabonnement 2018, ontvangt de gast een Laco pas, welke bij elk bezoek getoond moet worden ter registratie en controle als de deelnemer gebruikt maakt van de faciliteiten van de Laco accommodatie. Bij verlies, beschadiging of diefstal van de Laco pas wordt € 11,- administratiekosten per pas in rekening gebracht.
  Als de bezoeker al in het bezit van een Laco pas was, wordt deze geactiveerd voor het zomerabonnement 2018.
 2. Reacties zijn eigendom van Laco Nederland BV. De gegevens van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk bewaard en alleen gebruikt voor Laco doeleinden, waaronder direct marketing. De persoonsgegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt, behalve voor direct marketing. Je kunt zelf op elk gewenst tijdstip middels een schriftelijk verzoek aan de directie van Laco Nederland BV aangeven dat je gegevens uit het bestand van Laco Nederland BV worden verwijderd en/of dat de gegevens niet gebruikt mogen worden voor direct marketing. Laco Nederland BV waarborgt de privacy van de deelnemer conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Geen mailings meer ontvangen? U kunt ons te allen tijde kosteloos laten weten geen reclameberichten meer te willen ontvangen. Afmelden voor dit soort berichten kan eenvoudig via de volgende link: Uitschrijven voor verdere informatie

Mocht de hyperlink onverhoopt niet werken, neemt u dan contact met ons op: Laco Nederland, Postbus 142, 5080 AC Hilvarenbeek of per e-mail: info@laco.eu.

 1. Deelnemende Laco accommodaties: deze actie is van toepassing op alle Laco accommodaties die een fitnessfaciliteit aanbieden. Te weten: Deurne, Driebergen, Cuijk, Geleen, Grave, Haulerwijk, ’s-Heerenberg, Helmond, Heythuysen, Hilvarenbeek, Leerdam, Malden, Nederweert, Oirschot, Veghel, Venray, Vught en Zierikzee. Het Feel Fit Center in Nuenen neemt niet deel aan deze actie.
 2. Met het zomerabonnement mag je sporten en zwemmen bij alle deelnemende Laco accommodaties.
 3. Met het zomerabonnement mag je ook onbeperkt zwemmen bij alle Laco buitenbaden.
 4. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.
 5. Uitgesloten abonnementen en producten: Bedrijfssportabonnementen, Knuffelzwemmen, Zwem ABC, meerbezoekenkaarten en horecaproducten.
 6. De faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per Laco accommodatie verschillen.
 7. Aanwijzingen van de Laco accommodatie voor het gebruik van de accommodatie moeten stipt worden opgevolgd. Als de deelnemer de instructies en/of de reglementen overtreedt, is dat een reden om hem/haar de verdere toegang te weigeren en de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Betaalde contributie of toegangsbewijzen worden dan niet terugbetaald.
 8. Bij de aanschaf van een zomerabonnement 2018 verklaart de bezoeker de Laco accommodatie uitsluitend te gebruiken op eigen risico en dat de kosten voor zaakschade en of gevolgschade geheel door hem/haar worden gedragen. De deelnemer is zich ervan bewust dat het gebruik van de Laco accommodatie risico’s met zich meebrengt. De deelnemer zal de Laco accommodatie vrijwaren voor aanspraken van derden met betrekking tot zaak- en/of gevolgschade.
 9. Laco Nederland BV behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment eenzijdig aan te passen of te beëindigen.
 10. Bij het afsluiten van een abonnement naar aanleiding van deze actie zijn, naast de actievoorwaarden, de algemene deelnemersvoorwaarden van toepassing.
 11. De algemene deelnemersvoorwaarden zijn te vinden op laco.eu/deelnemersvoorwaarden
  1. Tijdens de actieperiode is het mogelijk het zomerabonnement online aan te schaffen en te betalen. Dit kan via iDeal.
  2. Na aankoop van een zomerabonnement op de website Laco.eu of telefonisch, dan mag je dit binnen 14 dagen herroepen. De herroeping is kosteloos indien je geen gebruik hebt gemaakt van het Buitenbadabonnement in de 14-dagen periode. Als je het abonnement wel gebruikt hebt in deze periode, dan kan Laco naar rato (vanaf de activering van je abonnement tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten in rekening brengen.
  3. Je kunt het zomerabonnement van Laco herroepen door dit formulier voor ontbinding te printen, in te vullen en te ondertekenen. Scan het formulier in en stuur het vervolgens naar het emailadres: herroeping@laco.eu.
   Of stuur het formulier per post naar:
   Laco Nederland
   Postbus 142
   5080 AC Hilvarenbeek

Directie Laco Nederland BV

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Laco Nederland BV. Het besluit van de directie is niet voor beroep hervatbaar.

Nederlands recht

Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Als één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of een andere overeenkomst met Laco Nederland BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en wordt deze vervangen door een door Laco Nederland BV vastgestelde vergelijkbare bepaling.

 

Actievoorwaarden member get member campagne, Ledenvoordeel 2018

Door aanmelding accepteert de deelnemer de voorwaarden zoals door Laco Nederland BV, te Oirschot zijn vastgelegd. Laco Nederland BV is gerechtigd ieder moment de actie aan te passen of te beëindigen. Faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per Laco accommodatie verschillen.

Actie member get member campagne

 • Verkoopperiode: In de periode van maandag 14 mei tot en met donderdag 14 juni 2018 krijgt een bestaand Laco member bij het aandragen van één member € 20,00 korting. Bij ieder member na de eerste ontvangt het bestaande Laco member € 10,00 horecategoed op zijn/haar Lacopas.
 • De bestaande Laco member ontvangt bij de eerste ingeschreven nieuwe member éénmalig € 20,00 korting op zijn/haar eerst volgende automatische incasso en bij ieder volgend aangedragen lid € 10,00 horecategoed op de Lacopas indien:
  • Hij of zij een introducé als nieuwe member bij de Laco receptie inschrijft.
  • Hij of zij een lopend Membership heeft.
  • Bij het verlengen van het Membership wordt het tegoed meegenomen en verrekend bij de eerstvolgende incasso.
  • Als het Membership niet verlengd wordt, vervalt het resterende tegoed. Het tegoed wordt niet in een geldbedrag of ander tegoed uitgekeerd.
 • De € 20,00 korting voor de bestaande member, wordt bij verrekend bij de eerst volgende incasso. Bij een contant abonnement wordt het bedrag verrekend bij de eerstvolgende abonnementsverlenging.
 • Het horecategoed van € 10,00 op de Lacopas is alleen van toepassing vanaf het tweede lid dat een Laco member aandraagt.
  • Voorbeeld: een bestaande All-in Member schrijft drie introducées bij de Laco receptie in. Alle drie de introducées schrijven zich in voor een membership (all-in member, 6 of 12 maanden of een zomermember van 3 maanden). De Laco member ontvangt de volgende voordelen:
   • € 20,00 korting op de eerstvolgende automatische incasso.
   • Twee maal € 10.00 horeca tegoed op de Laco-pas.
 • Uitgesloten abonnementen en producten: Knuffelzwemmen, Zwem ABC, Gymics, Bedrijfssport, horecaproducten en meerbezoekenkaarten.
 • Members met een zomerabonnement voor 2018 mogen deelnemen aan de actie. Bij hen wordt de korting van € 20,- verrekend met het verlengen naar een 6 of 12 maanden abonnement. Er wordt dus geen korting gegeven op de  € 99.00 die zomermembers betalen.
 • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.
 • Nieuwe members welke een Membership van 6 maanden, één jaar of de zomer afsluiten betalen bij inschrijving in de actieperiode geen inschrijfgeld t.w.v. € 27,50.
 • Inschrijven en betalen van deze actie is alleen mogelijk aan de receptie van één van de Laco accommodaties.

Deelnemende Laco accommodaties:

Deze actie is van toepassing op alle Laco accommodaties die een fitnessfaciliteit aanbieden. Te weten: Deurne, Driebergen, Cuijk, Geleen, Grave, Haulerwijk,  ’s-Heerenberg, Helmond, Heythuysen, Hilvarenbeek, Leerdam, Malden, Nederweert, Oirschot, Veghel, Venray, Vught en Zierikzee.

Het Feel Fit Center in Nuenen neemt niet deel aan deze actie.

Overige voorwaarden

 • Acties kunnen per accommodatie verschillen vanwege de verschillende faciliteiten die zij aanbieden.
 • Faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per Laco accommodatie verschillen.
 • Laco Nederland BV behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment eenzijdig aan te passen of te beëindigen.
 • Bij het afsluiten van een abonnement naar aanleiding van deze actie zijn naast de actievoorwaarden de gebruikelijke deelnemersvoorwaarden van toepassing.
 • Gelden zijn niet geldelijk opeisbaar.
 • Korting is alleen geldig bij een vervolgbetaling van een bestaande member.
 • Wanneer er geen vervolg membership wordt afgesloten dan komt de korting van € 20,00 te vervallen.

Persoonsgegevens

Laco Nederland BV waarborgt je privacy conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie: www.cbpweb.nl. Je gegevens worden niet aan derden doorgegeven en je kunt zelf op elk gewenst tijdstip aangeven dat je gegevens uit het bestand van Laco Nederland BV worden verwijderd.

Geen mailings meer ontvangen? U kunt ons te allen tijde kosteloos laten weten geen reclameberichten meer te willen ontvangen. Afmelden voor dit soort berichten kan eenvoudig via de volgende link: Uitschrijven voor verdere informatie

Mocht de hyperlink onverhoopt niet werken, neemt u dan contact met ons op: Laco Nederland, Postbus 142, 5080 AC Hilvarenbeek of per e-mail: info@laco.eu.

Directie Laco Nederland BV

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Laco Nederland BV. Het besluit van de directie is niet voor beroep hervatbaar.

Nederlands recht

Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Als één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of een andere overeenkomst met Laco Nederland BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en wordt deze vervangen door een door Laco Nederland BV vastgestelde vergelijkbare bepaling.

 

Actievoorwaarden Buitenbad campagne 2018

Bij aanmelding accepteert de deelnemer de voorwaarden, zoals door Laco Nederland BV te Oirschot zijn vastgelegd. Laco Nederland BV is gerechtigd ieder moment de actie aan te passen of te beëindigen. Faciliteiten, activiteiten, openingstijden en lestijden kunnen per Laco-accommodatie verschillen.

Acties

Verkoop Buitenbadabonnement

 • Voorverkoop. In de periode van maandag 19 maart tot en met zondag 6 mei 2018 geldt het voorverkooptarief van € 33,95.
 • Buitenbadseizoen. In de periode van maandag 7 mei tot en met zondag 2 september 2018 geldt het normale tarief van € 63,95.
 • Naseizoen. In de periode van maandag 6 augustus t/m zondag 2 september 2018 kunnen bezoekers  een buitenbadabonnement voor 2019 kopen tegen het huidige tarief van € 33,95.

Actievoorwaarden

 1. Na betaling van het Buitenbadabonnement voor het seizoen van 2018 ontvangt de gast een Laco-pas, die bij elk bezoek getoond moet worden ter registratie en controle als de deelnemer gebruikt maakt van de faciliteiten van de Laco-accommodatie. Bij verlies, beschadiging of diefstal van de Laco-pas wordt € 11,- administratiekosten per pas in rekening gebracht.
  Als de bezoeker al in het bezit van een Laco-pas is, wordt deze geactiveerd voor het Buitenbad-abonnement 2018.
 2. Reacties zijn eigendom van Laco Nederland BV. De gegevens van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk behandeld, zorgvuldig bewaard en alleen gebruikt voor Laco-doeleinden, waaronder direct marketing. De persoonsgegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt behalve voor direct marketing. Op elk gewenst tijdstip is middels een schriftelijk verzoek aan de directie van Laco Nederland BV aan te geven de gegevens uit het bestand van Laco Nederland BV te verwijderen en/of niet te gebruiken voor direct marketing. Laco Nederland BV waarborgt de privacy van alle deelnemers conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl en https://www.laco.eu/over-laco/privacy-statement/.
 3. De openingstijden van de buitenbaden worden vastgesteld door de Laco-accommodatie. De accommodatie kan tijdens de officiële zon- en (bijzondere) feestdagen gesloten zijn. Het buitenbad wordt vervroegd gesloten of niet geopend wanneer slechte weersomstandigheden daartoe aanleiding geven.
 4. Gedurende de zomervakantie van het basisonderwijs kan met een geldig Laco-buitenbadabonnement ook binnen worden gezwommen tot maximaal 18.00 uur (afhankelijk van de lokale situatie). De zomervakantie van het basisonderwijs en de openingstijden kunnen per Laco-accommodatie verschillen. Betaalde contributie of toegangsbewijzen betaalt Laco niet terug.
 5. Aanwijzingen van de Laco-accommodatie voor het gebruik van de accommodatie worden stipt opgevolgd. Als een deelnemer de instructies en/of de reglementen overtreedt, is dat een reden om de toegang te weigeren en de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Betaalde contributie of toegangsbewijzen betaalt Laco niet terug.
 6. Bij de aanschaf van een Buitenbadabonnement 2018 verklaart de bezoeker de Laco-accommodatie te gebruiken op eigen risico en de kosten voor zaakschade en/of gevolgschade geheel te zelf dragen. De deelnemer is zich ervan bewust dat het gebruik van de Laco-accommodatie risico’s met zich meebrengt. De deelnemer vrijwaart de Laco-accommodatie voor aanspraken van derden met betrekking tot zaak- en/of gevolgschade.
 7. Tijdens het gehele buitenbadseizoen 2018 hebben alle All-in members gratis toegang tot alle buitenbaden. Dit betreft de onderstaande All-in memberships:
  1. Member All-in Jeugd
  2. Member All-in
  3. Member All-in Vitaal
  4. Member All-in Bedrijfssport
 8. De deelnemende Laco-buitenbaden aan de Buitenbadcampagne 2018 zijn Bosbad Appelscha, Deurne, Geldrop, Goirle, Hoogerheide, Strandbad Nuenen, Oirschot, Oude IJsselstreek, Rucphen en buitenbad Veghel.
 9. De algemene deelnemersvoorwaarden zijn te vinden op www.laco.eu/deelnemersvoorwaarden.
 10. Tijdens de actieperiode is het mogelijk het buitenbadabonnement online aan te schaffen en via iDeal te betalen.
 11. Na telefonische aankoop van een buitenbadabonnement op via de website Laco.eu mag dit binnen 14 dagen herroepen worden. De herroeping is kosteloos indien er geen gebruik is gemaakt van het buitenbadabonnement in de 14-dagenperiode. Als het abonnement wel is gebruikt in deze periode, dan kan Laco naar rato (vanaf de activering van je abonnement tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten in rekening brengen.
 12. Het buitenbadabonnement van Laco is te herroepen door dit formulier voor ontbinding te printen, in te vullen en te ondertekenen. Scan het formulier en mail het naar: herroeping@laco.eu.

Of stuur het formulier per post naar:
Laco Nederland
De Scheper 314
5688 HP Oirschot

Directie Laco Nederland BV

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Laco Nederland BV. Het besluit van de directie is niet voor beroep vatbaar.

Nederlands recht

Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Als een of meer van de bepalingen van deze voorwaarden in strijd mochten zijn met enig toepasselijk wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en wordt deze vervangen door een door Laco Nederland BV vast te stellen vergelijkbare bepaling.

Actievoorwaarden Kidsclub (Nuenen)

Huisregels

⦁ De Laco Kidsclub is een professionele oppasservice, met andere huisregels dan een kinderdagopvang. Houd hier alsjeblieft rekening mee.

⦁ Elke ochtend en tijdens de zwemlessen geopend, bekijk hier de openingstijden.

⦁ De Laco Kidsclub is op zondag gesloten.

⦁ Voor kinderen vanaf 3 maanden tot en met 7 jaar.

⦁ Reservering bij de receptie of telefonisch, reserveren kan maximaal 7 dagen vooraf en is altijd op basis van beschikbaarheid.

⦁ Je kan alleen voor je eigen kind(eren) reserveren.

⦁ Afmelden kan maximaal 24 uur vooraf.

⦁ Wanneer je je kind(eren) 3 keer te laat hebt afgemeld, of niet hebt afgemeld, kan dat consequenties hebben op de reserveringsmogelijkheid.

⦁ Uit veiligheidsoverweging hanteren we een maximum aantal kinderen van 20. Dit aantal is inclusief 2 baby’s. Onder baby’s verstaan we kinderen tot leeftijd van 1 jaar.

⦁ Kind(eren) mogen maximaal 1.5 uur verblijven bij de Laco Kidsclub.

⦁ Kinderen krijgen vanuit de Laco Kidsclub geen eten en drinken. Uiteraard mag er wel eigen eten en drinken genuttigd worden op de daarvoor bestemde plaats.

⦁ Als het nodig is verschonen wij je kind(eren), zorg er wel voor dat je dan enkele luiers achterlaat voor de medewerker.

⦁ Kinderwagens en maxi cosies mogen gestald worden bij de oppasservice op daarvoor bestemde plaats. Zo kan uw kind hierin slapen onder toeziend oog van onze medewerkers.

⦁ Het is niet toegestaan dat ouders het sportcentrum verlaten, wanneer het kind nog in de Laco Kidsclub verblijft.

⦁ Het is van belang dat je als ouder altijd het logboek invult. We vragen je om je naam, handtekening en telefoonnummer. Wanneer er bijzonderheden zijn moeten deze ook hierin aangegeven worden.

⦁ Wanneer je kind ziek is, kan je geen gebruik maken van de Laco Kidsclub. Word je kind ziek dan wordt je als ouder verzocht het kind op te komen halen zonder restitutie van gelden.

⦁ Ouder kan te allen tijde verzocht worden om het kind op te komen halen zonder restitutie van gelden.

⦁ Ouders mogen altijd een kijkje komen nemen in de Kidsclub tijdens het spelen.

Vergeet niet dat dit een professionele oppasservice is met andere huisregels dan een kinderdagopvang. Houd hier a.u.b. rekening mee.

 

Algemene voorwaarden BBQ donut (Nuenen)

Reserveren

 • De reservering is pas definitief zodra u een reserveringsbevestiging heeft ontvangen van Laco Strandbad Nuenen.
 • De reservering dient minimaal 48 uur vooraf plaats te vinden.
 • 50% van het totaalbedrag dient vooraf te zijn voldaan op rekening NL34RABO0122360869 ter name van Laco Strandbad Nuenen.
 • Na de bevestiging van uw reservering geldt het wijzigings- en annuleringsbeleid.
 • De boten zijn niet los of per uur ter huur. Het is alleen mogelijk in combinatie met een arrangement van maximaal 3 uur per shift. Hier kan flexibel mee omgegaan worden maar uitgangspunten zijn de volgende: 10.00 – 13.00, 13.30 – 16.30 en 17.00 – 20.00 uur.

Wijzigen en annuleren

 • Wijzigen en annuleringen kunnen maximaal 3 dagen voor de geplande datum telefonisch (040 283 10 46) door gegeven worden.
 • Wijzigen van datum/tijdstip kan kosteloos 3 dagen voor de geplande datum door gevoerd worden op basis van beschikbaarheid.
 • Als een annulering tot 72 uur van te voren plaatsvindt wordt hiervoor 50% van het totaal bedrag in rekening gebracht.
 • Als een annulering binnen 72 uur van te voren plaatsvindt wordt het totaal bedrag gefactureerd.

Slecht weer

 • Bij slecht weer (harde regen, onweer en/of harde wind) is het niet mogelijk om gebruik te maken van de BBQ donut. In overleg kan op basis van beschikbaarheid gezocht worden naar een alternatieve datum. Dit dient 72 uur van te voren in overleg besproken te worden. Als alternatief is het ook mogelijk om de barbecue, high tea, high wine of beer op locatie binnen te doen.

Veiligheid en gebruik

 • De persoon aan het roer is en blijft nuchter (drugs en alcohol).
 • De bestuurder en huurder van de BBQ donut dient 18+ te zijn. Hij/zij hoeft niet in het bezit te zijn van een vaarbewijs, maar wel van een geldig legitimatiebewijs.
 • Er mag geen alcohol genuttigd worden door personen jonger dan 18 jaar.
 • Varen met de BBQ Donut is op eigen risico. Laco Strandbad Nuenen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade aan uw eigendommen ontstaan voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart.
 • Kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers.
 • Kinderen zonder zwemdiploma A dienen een zwemvest te dragen
 • Roken en openvuur buiten het gebruik van de aanwezige barbecue is verboden op de BBQ donut.
 • Het is verboden om vanaf de BBQ donut te water en/of aan wal te gaan buiten de daarvoor bestemde aanleg steiger.
 • Er mag alleen gebruik gemaakt worden van het vaarwater buiten de lijnen.
 • De BBQ donut dient 25 meter van de kant te blijven tijdens het varen i.v.m. ondiep water.
 • Veroorzaak geen hinder en/of overlast bij de andere gebruikers van de plas.
 • Mochten er opvarende van of aan boord willen gaan dan dient er gebruik gemaakt te worden van de daarvoor bestemde aanmeer plaats.
 • Afval van de BBQ of andere zaken mogen niet in het water worden gegooid.
 • Het is niet toegestaan de BBQ donut door te verhuren of in welke vorm dan ook commercieel in te zetten voor eigen gewin zonder dat daar uitdrukkelijk toestemming voor is verleend.
 • Indien u de BBQ donut later dan op het afgesproken tijdstip terugbrengt worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht. Voor ieder half uur dat u te laat bent bedragen de kosten € 100,00.
 • De borg bedraagt €100,- deze dient contant te worden betaald bij de receptie. Na gebruik van BBQ donut wordt deze gecontroleerd op schade en/of gebreken.
 • Indien u de BBQ donut extreem vuil terugbrengt, kan besloten worden om € 25,00 schoonmaakkosten in rekening te brengen, te verrekenen met de borg.
 • De BBQ donut worden verhuurd aan een minimum van 4 en een maximum van 10 personen.
 • Voor vertrek dient u de voorwaarden te ondertekenen.
 • Aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijden te worden nageleefd.
 • Laco Strandbad Nuenen het recht om de vaartocht te weigeren of per direct te beëindigen als gebruikers van de BBQ donut de regels niet naleven. Dit geeft de huurder echter niet het recht tot terugvordering van het (reeds betaalde) totaalbedrag of een deel daarvan.
 • Op eventuele geschillen is altijd het Nederlands recht van toepassing.